Menschenrechte kennen keine Nationalität

D’Jonk Sozialisten fannen, dass méi gemach muss ginn fir d’Flüchtlingskriis ze léisen a fir d’Betreiung vun de Flüchtlingen hei am Land ze optiméieren. Liest eis Fuederungen hei.

Lire la suite

Stop the European Refugee Crisis!

Zesummen mat iwer 50 aaneren europäesche Jugendorganisatiounen fuederen d’Jusoen nohalteg Léisungen fir d’Flüchtingskriis ze leisen!

Lire la suite

Schluss mit der europäischen Flüchtlingstragödie!

Politesch Jugendorganisatiounen vu Lëtzebuerg maachen zesummen een Opruff un d’Politik, fir eng besser gemeinsam europäesch Flüchtlingsstrategie.

Lire la suite