Member

Dovir setzen ech mech an!

 • Jonk op Aarbechtswelt virbereeden
 • Den Jonken Realitéit vermëttelen
 • Bessere Schoul System
 • Kulturell Aspekter vun Lëtzebuerg vermëttelen
 • Mat Kooperatiounen vun Europa esou gutt wéi international mateneen schaffen
 • Aarbechtsplazen schaafen
 • Jonk per Rot em Thema Studien ënnerstëtzen
 • Verbesserung vun sozialen Mëttel
 • Sportlech Weiderbildung
 • Fiert Mënschen do sinn wann Problemer oder Hëllef gebraucht gëtt

Meine Ideen sind!

 • Junge Leute auf die Arbeitswelt vorzubereiten
 • Festige die Jugendlichkeit zur Realität
 • Besseres Schulsystem
 • Demonstration kultureller Aspekte von Luxemburg
 • Zusammenarbeit mit Europa so gut wie International
 • Arbeitsplätze schaffen
 • Jugendliche zum Thema Studium zuunterstützen
 • Verbesserung der sozialen Mittel
 • Sportliche Weiterbildung
 • Für Menschen bei Problemen oder Hilfe zur Rat stehen

Mes idées sont!

 • Préparer les jeunes au monde du travail
 • Faire de la jeunesse une réalité
 • Meilleur système scolaire
 • Démonstration des aspects culturels du Luxembourg
 • Coopération avec l’Europe et internationale
 • Créer des emplois
 • Soutenir les jeunes sur le sujet des études
 • Amélioration des ressources sociales
 • L’éducation sportive
 • Pour les personnes ayant des problèmes ou de l’aide pour des conseils

My ideas are!

 • Prepare young people for the world of work
 • Make youthfulness a reality
 • Better school system
 • Demonstration of cultural aspects of Luxembourg
 • Cooperation with Europe as well as International
 • Create jobs
 • To support young people on the subject of studies
 • Improvement of social resources
 • Sporting education
 • For people with problems or help for advice

Virwaat sinn ech an den JSL komm?

Wéinst den Jonken Sozialisten vun Lëtzebuerg ! Et ass mir eng Éier mat hinnen zesummen ze schaffen vir eng besser Zukunft  fir déi Jonk .
Mat nationalen esou gutt wei mat internationalen Jonken Leit gedinn ze hunn.
Politesch kennen Welt ze beweegen op Demokratesch Sozialer Basis.

Warum wurde ich Mitglied bei den Jusos Luxemburg?

Wegen den jugendlichen sozialisten von Luxembourg ! Es ist mir eine Ehre mit Ihnen zusammen zuarbeiten für eine bessere Zukunft der Jugendlichen. Mit nationalen so gut wie internationalen jugendlichen Menschen zu tun zu haben, um politisch die Welt zu bewegen auf demokratischer und sozialer Ebene.

Pourquoi suis-je venu aux JSL?

A cause des jeunes socialistes du Luxembourg! Je suis honoré de travailler avec vous pour un avenir meilleur pour les jeunes.
Traiter avec des jeunes gens nationaux et internationaux. Pour déplacer le monde politiquement au niveau démocratique et social.

Why did I come to JSL ?

Because of the youthful socialists of Luxembourg!
I am honored to work with you for a better future for young people.
To deal with national as well as international youthful people.
To move the world politically on Democratic, Social level.

Andy Reiffers

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *