Entrées par

Merci!

Dass dir eis an dëse Walen ënnerstëtzt hutt. Mir wäerten Konsequenzen aus dem Walresultat zéien an eis verstäerkt fir eis Ideen asetzen.