Fir déi Jonk Sozialiste féiert eng méi transparent a kohärent Kommunikatiounspolitik zu enger besserer Biergerbedeelegung a méi Versteesdemech tëschent den Awunner an de Gemengeresponsabelen.

D’Iwwerdroen vun de Gemengerotssëtzunge, grad wéi den “SMS To Citizen Tool” verbesseren d’Kommunikatioun a missten konsequent vun allen Gemengen ëmgesat ginn. Des weideren misst en Informatiounspackage iwwer d’Gemeng fir all nei Awunner zu Verfügung stoen, grad souwéi d’Organisatioun vun Wëllkomensowender wou d’Awunner d’Gemeng an seng Veräiner kenne leiere kënnen.

D’Plattform macommune.lu misst besser fir den Austausch vu “best Practices” tëschent de gemengen ausgenotzt ginn. Esou géif och um nationalen Niveau eng besser Koordinatioun stattfannen.

  • Garantir une communication cohérente et transparent
  • Diffusion des séances du conseil communal et introduire le “SMS to Citizen”
  • Mettre à disposition à chaque nouveau habitant un package d’information
  • Permettre un échange des meilleures pratiques (best practices) entre le communes par une plateforme
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *