Eisen Depliant kanns de hei eroflueden.Tu peux télécharger notre dépliant ici.

Wie sinn d’JS?

D’Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL) sinn d’Jugendorganisatioun vun der LSAP an déi gréisste lénk Jugendbeweegung zu Lëtzebuerg.

D’JSL funktionéieren autonom par Rapport zu der LSAP, andeems se hier eegen Iddien a Positiounen ausschaffen an no bausse vertrieden.

D’sozialistesch Jugend setzt sech fir eng fräi, eng gerecht an eng solidaresch Gesellschaft an.

Eng Gesellschaft an der kee wéinst senger Hierkonft, senger Relioun, senger Hautfaarf, sengem Geschlecht oder sengem  Milieu, benodeelegt duerf ginn. D’JSL vertrieden d’Opfaassung, dass d’Problemer an eiser Gesellschaft nëmme geléist kenne ginn, wann een zesummen, solidaresch als Gesellschaft, d’Problemer upeekt.

D’Grondwäerter vu Sozialismus, Fräiheet, Gerechtegkeet a Solidaritéit bilden deemno Basis an Zil vun eisem politeschen Engagement.

Jonk. Rout. Progressiv.

Ënnert dem Slogan « Jonk. Rout. Progressiv. Mir paken et un ! », setzen d’Jonk Sozialisten sech a fir e staarke Sozialstaat an, deen d’Aarmut an d’Ongläichheete bekämpft an all de Bierger Gläichberechtegung, Participatioun am ëffentleche Liewen a sozial Gerechtegkeet garantéiert.

Mir gleewen un d’Matenee vun de Kulturen an d’Gläichstellung vu Fra a Mann. Eis Ënnerstëtzung huet schonn ëmmer besonnesch, awer net exklusiv, deene Schwaachen aus eiser Gesellschaft gegollt an deenen, déi selwer kee Matsproocherecht hunn.

Och d’Ëmwelt ass fir eis wichteg. Mir setzen eis fir erneierbar Energien a géint Atomstroum an. Mir sinn der Meenung, dass nëmmen duerch eng laangfristeg Politik net nëmmen d’Natur ka geschützt, mee och d’Liewensqualitéit vun den Awunner ka verbessert ginn!

————————————————————————————-

Qui sont les JS?

Les Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL) sont l’organisation de jeunesse du LSAP (parti socialiste) et le plus grand mouvement de jeunesse de gauche au Luxembourg.

Les JSL jouissent d’une autonomie par rapport au LSAP, puisqu’elles peuvent développer et publier leurs propres idées et positions.

Les jeunesses socialistes s’engagent pour une société libre, juste et solidaire. Une société qui ne discrimine personne en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son milieu. Les JSL sont d’avis que les problèmes et défis de notre société ne peuvent être résolus que par une action commune et solidaire.

Nos valeurs du socialisme, de la liberté, de l’égalité et de la solidarité forment aussi les piliers fondamentaux sur lesquelles repose notre engagement politique.

Jeune. Rouge. Progressiste.

Sous le slogan “Jeune. Rouge. Progressiste. Nous agissons avec détermination!”, les Jeunesses socialistes s’engagent pour un Etat social fort, qui combat la pauvreté et les inégalités, et garantit à tous ses citoyens l’égalité des chances, la participation à la sphère publique ainsi que la justice sociale.

Nous croyons dans l’action interculturelle et l’égalité entre les sexes. Depuis toujours, nous avons surtout, mais pas exclusivement, agi en faveur des personnes défavorisées et de tous ceux qui sont privés de la participation aux débats publics.

La protection de l’environnement et l’écologie sont aussi des sujets qui nous tiennent à coeur. Nous revendiquons le développement des énergies renouvelables et nous nous opposons à l’énergie nucléaire. Nous sommes d’avis que seule une politique à long terme pourra protéger l’environnement naturel et améliorer la qualité de vie des habitants.