D’Bildung sollt ëmmer un éischter Stell stoen an net am Laf vun der Zäit nogezu ginn. Während d’Technik an d’Wirtschaft d’Welt ëmmer méi abstrakt erschénge loossen, soll de Bezuch zur Realitéit net verluer ginn. Dofir sollen d’Kanner vu Kleng un d’Méiglechkeet kréien, an hirer Schoul méiglechst vill didaktesche Kontakt mat der Natur ze hunn. All Schoul kéint zum Beispill iwwert en eegene Gaart verfügen, wou de SchülerInnnen d’Bezéiungen tësche Mënsch an Ëmwelt erkläert ginn.

SchülerInnne sollen an alle Bildungsariichtunge fräien Zougang zu Uebst hunn. Schoulen a Kantinne sollten haaptsächlech Iessen aus der Regioun ubidden, net nëmme well dat schlussendlech och méi ëmweltfrëndlech ass, mee och well et de lokalen Handel fërdert. Et muss och séchergestallt ginn, dass d’Fleesch aus enger fairer Déierenhaltung kënnt.

Bildung a Sport musse méi verbonne ginn. An der Schoul sollt eng gesond Liewensweis vermëttelt ginn. An deem Sënn soll en nationale „Schoulsportdag“ realiséiert ginn, wou sech d’SchülerInne kompetitiv vis-à-vis vun anere Schoulen am Land beweise kënnen, mee gläichzäiteg verschidde Sportaarten ausprobéiere kënnen. An deem Zesummenhank léisst sech och en lokale Schoulsportdag organiséieren, wou och d’Grondschoule géinteneen untriede kënnen. Iwwert dëse Wee géif net nëmmen d’Villfalt vun de Sportaarte vermëttelt ginn, mee och den Teamgeescht, d’Fairness an d’Solidaritéit gefuerdert ginn, well do Kanner a Jugendlecher mat deene verschiddensten Originnen openeentreffen a matenee spillen.

Jugendlechen an all Gemeng sollt et méiglech sinn, sech an alle Forme matzedeelen. Engersäits gëllt et, der Jugend eng Stëmm ze verschafen an anerersäits awer och, en oppent Ouer prett zu hunn. An deem Zesummenhank sollten an all Gemeng Raim zur Verfügung stoen, wou déi jonk Kënschtler hier Wierker ausstellen, hier Iddie matdeelen an hire Suerge Gehéier verschafe kënnen.

  • Pour une éducation qui maintient le contact avec la nature
  • Accès libre et gratuit à des fruits de production régionale dans tous les établissements scolaires
  • Offre de produits régionaux et de viande provenant d’un élevage juste et adapté aux besoins des animaux
  • Lier l’éducation au sport et diffuser des valeurs comme le fair-play et la solidarité
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *