LOOSS DECH NET FIR DOMM VERKAFEN !

Stell Dir e Lëtzebuerg ouni seng auslännesch Matbierger vir. Si droen zu enger lieweger Gesellschaft bäi. Dofir schenk hinnen Däi Vertrauen.

En Awunnerwahlrecht ass e Gewënn fir eis Demokratie!

Dat heiten ass den 1. Deel vun eiser Serie fir d’Awunnerwahlrecht.


Directed by Bianca JMontobbio