Iwwer 46% vun der Bevëlkerung huet eng net-lëtzebuergesch Nationalitéit: eng eemoleg Situatioun an der Welt. Eng gerecht an oppen Integratiounspolitik fir jiddereen ass vun immenser Wichtegkeet fir d’Zesummeliewen. D’Jongsozialiste striewen e Mateneen un, dat vun Toleranz, Solidaritéit a géigesäitegem Respekt geprägt ass.Ënnerscheeder dierfen net zu Géigesätz ginn

Eng aktiv Bedeelegung um alldeegleche Liewe vun de Gemenge muss weider gefërdert ginn. Dëst kann iwwert de Wee vu lokale Veräiner realiséiert gi, souwéi duerch eng Weiderentwécklung vun den ziville Feieren an Duerffester an duerch d’Promotioun vun de “interkulturellen Treffen”. Nieft de Subside solle Veräiner bei der Organisatioun vun de Festivitéite méi ënnerstëtzt ginn. Déi néideg Infrastrukture mussen hire Besoinen entspriechen.

D’Capacitéite fir bezuelbar Sproochecourse mussen an all Gemeng geschafe ginn, mat enger garantéierter Offer vun den dräi offizielle Sproochen. Gemengen sollten eng gewëssen Unzuel vu Poste fir net-Lëtzebuerger reservéieren. Austauschprogrammer am Ausland a spezifesch an de Regiounen aus deenen hier auslännesch Matbierger hierkomme sollen ënnerstëtzt ginn.

Leit mat speziell Bedierfnisser däerfen net benodeelegt ginn. Den Accès zu ëffentlechen Ariichtunge muss fir Matbierger mat ageschränkter Mobilitéit garantéiert sinn. Trottoiren, Parken a Spadséierweeër mussen un hier Besoinen ugepasst sinn. Et solle méi Efforte gemaach ginn, fir Leit mat Behënnerung anzestellen an ze encadréieren, an e reegelméissege Suivi ze assuréieren, dass d’Regelen an d’Quote respektéiert ginn.

Flüchtlingspolitik ass och Gemengepolitik. D’Gemenge musse Wunnenge fir d’Flüchtlingen zu Verfügung stellen an esou gläichzäiteg och dem Staat hëllefe fir eng méi efficace Flüchtlingspolitik ze assuréieren. Nieft Sproochecourse kënnen zesumme mat lokale Veräiner d’Altersheem an Anerer d’Aarbechtsplaze geschafe ginn an eng méi schnell an efficace Integratioun garantéiert ginn.

Leit mat finanziell Schwieregkeeten a mat engem nidderegem Akommes däerfen net ausgeschloss sinn. Nieft finanziell Hëllefe misst och eng Unzuel vun den Entréestickete fir lokal Concerten, Muséeën, a Kino fir Famille gratis zu Verfügung ubidden. Fir Matbierger mat nidderegem Akommes solle Sproochecourse gratis zu Verfügung stoen.

An dëse fir d’Demokratie schwieregen Zäiten ass en regelméissegen Austausch tëschent de Generatiounen an de Gemenge wichteg a sollt regelméisseg stattfannen. Den Austausch tëschent de Senioren a Jonke muss deementspriechend méi gefërdert ginn. Dofir fuerdere mer d‘Schafe vun enger “Commission communale intergénérationnelle”.

D’Sécherheet vun de Bierger ass wichteg. Mier wëllen awer net eng Sécherheet, déi geziilt bestëmmte Minoritéiten oder Bevëlkerungsgruppe soll schikanéieren. D’Police soll fir all Bierger do sinn, muss awer och op Problemer wéi „racial profiling“ sensibiliséiert ginn. Drogepräventioun an de Kampf géint Drogemëssbrauch ass wichteg fir géint Kriminalitéit virzegoen. An Noperschafte kënnen sech d’Bierger zesummendi fir op een an deen aneren opzepassen, wa méiglech och mat fréieren Uerdnungskräften als Uspriechpartner. Wa gréisser Problemer bestinn, kann doduerch d’Gemeng informéiert ginn.

  • Soutien aux associations locales et fêtes civiles, et promotion des rencontres interculturelles
  • Augmentation des capacités des cours de langue (français, allemand, luxembourgeois) abordables
  • Combattre et supprimer les discriminations des personnes aux besoins spécifiques (les personnes à mobilité réduite, aveugles, etc.)
  • Proposer des logements aux réfugiés et favoriser leur intégration par des cours de langue et la collaboration avec des associations locales
  • Garantir la sécurité des concitoyens dans la commune et combattre la toxicomanie
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *